Postup stanovení kategorie radonového indexu stavebního pozemku:

Při stanovení kategorie radonového indexu je postupováno dle platného doporučení SÚJB  

„STANOVENÍ RADONOVÉHO INDEXU POZEMKU“

      radiační ochrana

DR-RO-5.0(Rev.2.2)

(SÚJB, Praha,  prosinec 2017).

 

 

Kategorie radonového indexu pozemku byla určena na základě kombinace těchto základních sledovaných parametrů, t.j.:

1) reprezentativního souboru měření objemové aktivity radonu 222 v půdním vzduchu, jehož výsledkem je třetí kvartil souboru naměřených hodnot - cA75 (kBq/m3),

2) posouzení plynopropustnosti zemin v kontaktním prostředí budovy s geologickým prostředím a

3) posouzení dalších ukazatelů a charakteristik geologického podloží, ovlivňujících transport radonu v základových půdách. 

       Limitní hodnoty jednotlivých kategorií radonového indexu pozemků  v závislosti na objemové aktivitě (cA) a plynopropustnosti zemin jsou uvedeny v tabulce č.1.   

 

Tab. č.1   Tabulka pro stanovení radonového indexu pozemku podle objemové aktivity  radonu v půdním vzduchu a plynopropustnosti zemin

 

 

Radonový index

Objemová aktivita radonu v půdním vzduchu

 

 

pozemku

 

(kBq/m3)

 

 

 

Nízký

cA < 30

cA < 20

cA < 10

 

 

Střední

30 < cA < 100

20 < cA < 70

10 < cA < 30

 

 

Vysoký

cA > 100

cA > 70

cA > 30

 

 

 

Nízká

Střední

Vysoká

 

 

 

 

Plynopropustnost zemin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ad 1)

Stanovené hodnoty objemové aktivity radonu jsou výsledkem terénního měření na zájmové ploše.

Pro odběry vzorků půdního vzduchu jsou použity maloprůměrové duté tyče s volným hrotem v kombinaci s velkoobjemovými injekčními stříkačkami a gumovými těsnícími prvky. Při odběrech vzorků půdního vzduchu pro stanovení okamžitých hodnot objemové aktivity radonu je celý systém pro odběr vzorků půdního vzduchu dokonale těsný.

Odběr vzorků půdního vzduchu se provádí zpravidla v hloubce 0,8 m pod povrchem terénu, kde je vyražením ztráceného hrotu vytvořen požadovaný odběrový prostor       (min 940 mm2).

Nasátý vzduch je poté převeden do scintilační komory. Komora má stěny potaženy speciální látkou ZnS, která při dopadu částic alfa, provázejících přeměnu, vydává světelné záblesky. Ty jsou registrovány citlivými fotonásobiči a pomocí kalibračních rovnic je pak množství záblesků přepočteno na objemovou aktivitu radonu v půdním plynu.

Hodnoty objemové aktivity radonu se udávají v kBq.m-3. Hodnota 10 kBq.m-3 např. znamená, že během jedné sekundy dojde v krychlovém metru půdního plynu k 10 000 radioaktivním přeměnám.

 ad 2)

Odborné posouzení plynopropustnosti zemin je založeno na popisu zemin min. ve dvou vertikálních profilech do hloubky min. 1 m a současně je doplněno alespoň jednou z následujících metod:

 -       subjektivní hodnocení odporu sání při odběru vzorku půdního vzduchu, včetně odhadu převažující klasifikace plynopropustnosti nebo

 -       makroskopický popis vzorku odebraného z hloubky 0,8 m, včetně klasifikace plynopropustnosti na základě odhadu procentuelního obsahu jemné frakce „ f “ v zeminách a horninách. Tato klasifikace je poté upravena v návaznosti na dále uvedené faktory ovlivňující výslednou plynopropustnost, mezi které patří:

§      nízká či vysoká přirozená vlhkost vzorku

§      nízká či vysoká pórovitost vzorku

§      výskyt makrotrhlin a mikrotrhlin ve vzorku

§      výskyt lokálních čoček jemné frakce v odběrovém horizontu

§      zemina má charakter sutí

§      porušení svrchních horizontů

§      důsledek antropogenní činnosti

         Laboratorní plynopropustnost určená sítovým rozborem se stanovuje na základě zastoupení jemné frakce „ f “, o velikosti zrna menší než   0,063 mm, v zeminách a rozložených horninách.

Kategorie plynopropustnosti zemin pro potřeby hodnocení radonového indexu jsou uvedeny v tabulce č.2.

 

 Tabulka č.2   Kategorie plynopropustnosti  zemin pro potřeby stanovení radonového indexu

 

 

 

Plynopropustnost zemin

Zastoupení frakce „ f “ < 0,063 mm (v %)

 

 

 

 

 

 

Nízká

 

f > 65

 

 

 

 

 

 

Střední

 

15 <  f <  65

 

 

 

 

 

 

Vysoká

 

f <  15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Odběry vzorků půdního vzduchu a měření objemové aktivity radonu nelze provádět v extrémních meteorologických podmínkách.

 ad 3)

Při stanovení kategorie radonového indexu je přihlíženo současně k regionální geologie v měřené oblasti.