Firma EMG RADON provádí měření radonu z geologického podloží za účelem

stanovení kategorie radonového indexu pozemku pro výstavbu objektů v souladu

s vyhláškou č.422/2016 Sb. Státního úřadu pro jadernou bezpečnost.

 

Firma EMG RADON je držitelem povolení SÚJB k provádění osobní dozimetrie a dalších služeb významných

z hlediska radiační ochrany v rozsahu a způsoby stanovenými prováděcím právním předpisem,

tj. měření objemové aktivity půdního radonu pro stanovení radonového indexu měřeného pozemku

 dle zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů.